Användarvillkor

1. Generellt om Borama Sverige AB
1.1 Borama Sverige AB (559111-3955) , är ett registrerat svenskt företag som äger och driver webbplatsen www.borama.se. Borama Sverige AB, ”Borama”, är en tjänst som låter privatpersoner och juridiska personer, ”Kund/Kunden/Kunder”, att hitta och jämföra anslutna fastighetsmäklare i Sverige. Borama erbjuder även kunder möjligheter att förmedla kundens förfrågan om försäljning av sin bostad, tjänsten ”Förmedling”, till anslutna fastighetsmäklare.

2. Boramas rättigheter & anvarsfriskrivning
2.1 Borama förbehåller rätten att neka eller stänga av kunder från att använda tjänsten förmedling om Borama bedömer att kunden har brutit mot Boramas användarvillkor.
2.2 Borama har fullständig beslutanderätt i sin bedömning av varje inkommen förfrågan och beslutet kan ej ifrågasättas eller överklagas.
2.3 Borama har ingen del i eventuella avtal eller juridiska eller ekonomiska mellanhavanden som upprättas eller har upprättats mellan kunden och anslutna fastighetsmäklare.
2.4 Borama har inga skyldigheter att lämna garantier till kunden att de fastighetsmäklare som valts med tjänsten förmedling väljer att kontakta eller inleda en affärsförbindelse med kunden.
2.5 Borama har inga skyldigheter att lämna garantier till kunden att den information som redovisas för varje ansluten fastighetsmäklare är korrekt eller sanningsenlig.
2.6 Borama har inga skyldigheter i all eventuell skada som kan uppstå genom att kunden använder sig av tjänsten förmedling.
2.7 Borama har inga åtaganden i eventuella tvister som kan uppstå mellan kunden och anslutna fastighetsmäklare till följd av att kunden använder tjänsten förmedling.

3. Kundens rättigheter & åtaganden
3.1 För kunden är det kostnadsfritt att använda webbplatsen och tjänsten förmedling. Kunden förbinder sig inte att anlita eller ingå avtal med någon av anslutna fastighetsmäklarna som kunden kommer i kontakt med på webbplatsen eller via tjänsten förmedling.
3.2 Genom att använda webbplatsen eller tjänsten förmedling godkänner kunden Boramas användarvillkor.
3.3 Genom att använda tjänsten förmedling samtycker kunden till att anslutna fastighetsmäklare kontaktar kunden. Lika så samtycker kunden till att Borama kan komma att kontakta kunden i marknadsföringssyfte eller kvalitetssäkringsyfte.
3.4 Kunden ansvarar själv för att säkerställa att anslutna fastighetsmäklare är auktoriserade och registrerade hos Fastighetsmäklarinspektionen vid tidpunkten för användningen av webbplatsen eller tjänsten förmedling eller vid tidpunkten för upprättandet av eventuella avtal eller juridiska mellanhavanden.
3.5 Kunden ansvarar själv för att säkerställa att informationen för varje ansluten fastighetsmäklare är korrekt och sanningsenlig.

4. Ändringar av användarvillkor
4.1 Borama har rätten att löpande uppdatera användarvillkoren utan samtycke från kunden.
4.2 Den senaste uppdateradeversionen av användarvillkoren är alltid den rådande versionen, oavsett tidpunkt för användning av tjänsten förmedling eller Boramas webbplats.

5. Missbruk av användarvillkoren
5.1 Vid missbruk av Boramas användarvillkor förbehåller Borama rätten att neka eller stänga av kunden från att använda Boramas webbplats eller tjänsten förmedling.
5.2 Med missbruk omfattas planering, försök till eller genomförda medvetna handlingar som syftar till skada Borama, tjänsten förmedling eller anslutna fastighetsmäklare. Detta innebär bland annat oseriösa förfrågningar, felaktig information till Borama eller anslutna fastighetsmäklare etc.
5.3 Borama förbehåller sig rätten att göra en bedömning av varje inkommen förfrågan via tjänsten förmedling för att säkerställa att förfrågan ej bryter mot Boramas användarvillkor.
5.4 Boramas beslut kan ej ifrågasättas eller överklagas.
5.5 All form av kriminella handlingar eller försökt med uppsåt till kriminella handlingar är brottsligt och således strider detta mot användarvillkoren. Borama har skyldigheten att anmäla alla försök eller genomförda kriminella handlingar till polisen.

6. Personuppgifter
6.1 Borama är personuppgiftsansvarig för behandlingen av ”Kundens” personuppgifter genom användning av Boramas webbplats eller tjänsten förmedling.
6.2 Borama använder kundens personuppgifter i syfte att förbättra webbplatsen, tjänsten förmedling samt utvecklingen av nya tjänster. Utöver detta använder Borama kundens personuppgifter i marknadsföringssyfte eller utveckling av nya samarbeten med externa leverantörer.
6.3 Borama vidtar lämpliga åtgärder för att säkerställa att kundens personuppgifter inte utsätts för otillbörlig åtkomst, förändring eller förstörelse. Borama har inga skyldigheter i att lämna garantier till kunden att kundens personuppgifter är fullständigt säkra och skyddade mot all form av otillbörlig åtkomst, förändring eller förstörelse.
6.4 Borama behandlar inte personuppgifter som kan tolkas som känsliga, så som uppgifter om kundens etniska ursprung, politiska eller religiösa åsikter, sexuell läggning eller hälsa.
6.5 Borama behandlar kundens personuppgifter gällande adress och information om kundens bostad. Vid användning av tjänsten förmedlingar behandlar Borama även personuppgifter så som för- och efternamn, telefonnummer, e-postadress.
6.6 Genom att använda Boramas webbplats eller tjänsten förmedling samtycker kunden till att Borama behandlar kundens personuppgifter.
6.7 Kunden har när som helst rätten att kostnadsfritt en gång per år begära information om vilka personuppgifter Borama behandlar om kunden. Detta utdrag ska skriftligen och undertecknat skickas till Borama.

Ansvarig utgivare: Naramsin Adam